Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “obchodné podmienky”) platia pri nákupe cez webstránku internetového obchodu www.nikkinwear.com, ktorého prevádzkovateľom je:

Obchodné meno: Veronika Nedelická
Sídlo: Drotárska cesta 5943/54, 811 01 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 46509691
Zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava od 26.11.2015
Číslo živnostenského registra: 110-211685

Kontaktné údaje
Telefón: +421 905 866 439
E-mail: info@nikkinwear.com
Web stránka: www.nikkinwear.com
(ďalej len “predávajúci)


Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vznikajúce medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim (ďalej len “kupujúci”) na strane druhej, pri kúpe tovaru ponúkaného na predaj v internetovom obchode www.nikkinwear.com (ďalej len “internetový obchod”).

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

E-mail: info@nikkinwear.com
Telefón: +421 905 866 439

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru


tel.: 02/5827 2172, 02/5827 2104

fax: 02/5827 2170

E-mail: ba@soi.sk


Nákup a osobné údaje

Nákup tovaru je možný len prostredníctvom internetového obchodu www.nikkinwear.com, kde je možné vytvorenie objednávky bez registrácie. V prípade nákupu je potrebné len pre účel vybavenia objednávky zadať nasledujúce údaje: meno, priezvisko, dodaciu, prípadne fakturačnú adresu, E-mail a telefonický kontakt. Pokiaľ kupujúci zvolí možnosť odoberania newslettra, budú na E-mailovú adresu kupujúceho zasielané novinkami a akciové ponuky. Odoberanie newslettra je možné kedykoľvek zrušiť.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Osobné údaje zákazníkov nebudú zverejňované, sprístupňované ani poskytované žiadnym tretím osobám. Akékoľvek sprístupňovanie osobných údajov je vždy len za účelom vybavenia konkrétnej objednávky, a teda je možné poskytnutie údajov banke či partnersky zamluvneným doručovateľským službám. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a je možné kedykoľvek takýto súhlas s ich spracovaním odvolať. Žiadosť je potrebné zaslať poštou na korešpondenčnú adresu:

Veronika Nedelická
Drotárska cesta 54
811 01 Bratislava

Alebo elektronicky na E-mailovú adresu info@nikkinwear.com

Súhlas so spracovaním osobných údajov zanikne v lehote (najneskôr) 1 mesiaca od doručenia žiadosti kedy údaje zákazníka budú vymazané.

Predávajúci vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetovej stránky www.nikkinwear.com (napr. počet užívateľov navštevujúcich našu stránku, odkiaľ bol spravený vstup na našu internetovú stránku a iné). Tieto informácie sú iba číselné, bez osobných údajov, a budú použité pre potreby vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality našej internetovej stránky.


Samotný nákup tovaru

1.) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Ako je uvedené vyššie, nákup tovaru je možný len cez internetový obchod www.nikkinwear.com, kde vytvorením objednávky kupujúci uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim.

Po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky bude kupujúcemu na jeho E-mailovú adresu doručený potvrdzujúci E-mail so všetkými dôležitými údajmi.

Všetky objednávky vytvorené prostredníctvom internetového obchodu www.nikkinwear.com sú záväzné.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a taktiež aj reklamačným poriadkom.

Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

2.) Platba

Spôsoby platby za tovar kúpený v internetovom obchode sú:

bezhotovostne - prostredníctvom platobnej brány Stripe.
bezhotovostne - prevodom na bankový účet predávajúceho: SK21 0900 0000 0006 3383 2157

3.) Doručovania tovaru

Tovar je doručovaný prostredníctvom Slovenskej Pošty v rámci Slovenska, Českej Republiky a ostatných krajín sveta. Informácie upresňujúce doručovaniu tovaru nájdete tu v sekcii Doprava (sekciu nájdete na tejto stránke, pod VOP)

4.) Všeobecné dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar do 30 dní odo dňa odoslania potvrdenia objednávky na E-mail kupujúceho. Tovar je zasielaný na adresu určenú kupujúcim v objednávke. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť a tovar prevziať (platba vopred prostredníctvom elektronického bankovníctva), v opačnom prípade je predávajúci oprávnený požadovať náhradu účelne vynaložených nákladov súvisiacich s expedovaním objednávky. Prevzatím zaplateného tovaru kupujúci nadobúda k tovaru vlastnícke právo a prechádza na neho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia. Po vyexpedovaní objednávky predávajúci zašle E-mail kupujúcemu s informáciami o odoslaní tovaru. V prípade, že by sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, predávajúci si vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty, o čom bude kupujúceho včas informovať.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené doručovacou spoločnosťou a ani za poškodenie zásielky zavinené doručovacou spoločnosťou. Rovnako nenesie zodpovednosť za nesprávne uvedenú adresu prijímateľa ani nepredvídateľné okolnosti, ktoré skomplikovali doručenie objednaného tovaru.
Tovar je vždy expedovaný až po prijatí platby prostredníctvom elektronického bankovníctva. Kupujúci má možnosť za tovar zaplatiť kartou online (prevádzkovateľom platobnej brány je Stripe) alebo platbou priamo na účet predávajúceho. V prípade platby na účet predávajúceho, bude zásielka expedovaná až po prijatí platby na účet.

5.) Záručná doba

Predávajúci poskytuje záruku na tovar 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od fyzického prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté bežným používaním či nesprávnym použitím výrobku.

6.) Výmena tovaru

V prípade ak máte záujem o výmenu veľkosti, vzoru alebo produktu, kontaktujte nás prosím e-mailom na info@nikkinwear.com pre overenie skladovej dostupnosti novej požadovanej veľkosti, vzoru alebo produktu ako aj pre samotné dohodnutie sa ohľadne výmeny tovaru.

Tovar, ktorý kupujúci požaduje vymeniť musí byť nepoškodený, nepoužitý a schopný ďalšieho predaja. Pre úspešnú výmenu tovaru je nutné vyplniť prehľadný formulár ( formulár nájdete v spodnej časti domovskej stránky internetového obchodu) a následne ho spolu s tovarom poslať poštou alebo inou doručovacou spoločnosťou. Formulár prikladáme spolu s faktúrou ku každej objednávke.

Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

7.) Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Pre odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru je nutné vyplniť prehľadný formulár. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní:
- odo dňa prevzatia tovaru,
- odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo  
  dodanie niekoľkých častí
- odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka
  tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť doručené spolu s tovarom na korešpondenčnú adresu predávajúceho:

Veronika Nedelická
Ďurgalova 7
811 01 Bratislava

Tovar musí byť vrátený nepoškodený, neznečistený, nepoužitý a schopný ďalšieho predaja.

Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej ju bude možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho.

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
O dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 15 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti, v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

8.) Reklamácia tovaru


Záručná doba na všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.nikkinwear.com je 24 mesiacov. Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe. Faktúra je zvyčajne priložená k tovaru, v menej častých prípadoch môže byť zaslaná elektronicky. Faktúra slúži ako dodací, reklamačný a záručný list.

K reklamácii tovaru je nutné vyplniť prehľadný formulár. Odporúčame zásielku odoslať službou, prostredníctvom ktorej bude zásielku možné sledovať. Zásielky odoslané na dobierku nebudú predávajúcim prevzaté. Náklady na prepravu od kupujúceho k predávajúcemu znáša strana kupujúceho. Náklady na prepravu od predávajúceho do rúk kupujúceho znáša strana predávajúceho.

V prípade pochybenia pri dodaní tovaru zo strany predávajuceho, na ktorú nie je možné použiť formulár (napr.: nedodanie objednaného tovaru), je potrebné kontaktovať stranu predávajúceho prostredníctvom nižšie uvedených údajov:

Telefonicky: +421 905 866 439 (pondelok až piatok medzi 9:00 - 15:00)
E-mailom: info@nikkinwear.com

Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:

- doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie a dokladu o úhrade tovaru Predávajúcemu,
- doručenie reklamovaného tovaru od Kupujúceho Predávajúcemu.

Predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o oprávnenosti reklamácie a o postupe jej vybavenie do 3 pracovných dní od začatia reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade oprávnenej reklamácie sa predávajúci zaväzuje reklamáciu vybaviť do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Nároky z vád tovaru zanikajú:

- ak boli tieto spôsobené mechanickým poškodením výrobku Kupujúcim;
- ak boli tieto spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom spôsobom iným ako bol uvedený
  v návode na používanie,
  neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru;
- ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou,
  chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
  ak boli tieto spôsobené zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar;
  ak boli tieto spôsobené používaním tovaru v rozpore s jeho účelom, všeobecnými zásadami alebo
  iným porušením záručných podmienok.

Záruka sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním a praním tovaru, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

9.) Ceny a poplatky

Ceny sú platné v čase objednávky a sú konečné - vrátane DPH. Poštovné a balné je účtované zvlášť. Podľa cenníka zo sekcie Doprava (sekciu nájdete pod VOP)

10.) Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.nikkinwear.com

Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy a reklamačný formulár.

Tieto obchodné podmienky sú platné od 10.11.2022 a účinnosť nadobúdajú uzavretím kúpnej zmluvy.


DOPRAVA

Na prepravu využívame služby Slovenskej Pošty.

Krajiny kam posielame doporučené zásielky a tarify za poštovné a balné:

od 3 Eur   Slovensko
6,70 Eur   Česko
8,00 Eur   Slovinsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Estónsko            
            Švédsko, Nórsko, Dánsko, Švajčiarsko, Belgicko,        
10,30 Eur Argentína, Spojené Kráľovstvo (UK), USA, Čína

Objednávky budú vybavené v čo najkratšom možnom čase a to obvykle do 1-3 pracovných dní, maximálne však do 7 pracovných dní. O vyexpedovaní objednávky je kupujúci informovaný e-mailom do 24 hodín od odoslania.

Ak Vám tovar alebo oznámenie o uložení na pošte nebude doručené ani do 7 dní po zaslaní nášho e-mailu o expedícii, prosím kontaktujte svoju dodaciu poštu ako aj nás e-mailom info@nikkinwear.com

Ak si žiadate o dadanie do inej krajiny, kontaktujte nás prosím e-mailom na info@nikkinwear.com.